Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Achterhoek Catering

Achterhoek Catering stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

 

 A. Definities
1. Achterhoek Catering: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Achterhoek Catering te Gaanderen, met KvK nr. 55521908.
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Achterhoek Catering opdracht geeft om de opdracht te leveren.
3. Overeenkomst: alle afspraken tussen Achterhoek Catering en opdrachtgever in verband met de opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Achterhoek Catering.
5. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Achterhoek Catering.
6. Opdracht: de levering aan opdrachtgever conform de overeenkomst, zoals het verzorgen van catering, recepties, bruiloften, evenementen en exploitaties in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken waaronder voedsel en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken.


B. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) overeenkomst.
2. De voorwaarden zijn vóór de overeenkomst door Achterhoek Catering aan opdrachtgever overhandigd of toegezonden en door deze ontvangen en akkoord bevonden.
3. Indien het akkoord van art. B.2. onverhoopt niet het geval zou zijn dient opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan Achterhoek Catering. De overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. Reeds door Achterhoek Catering verrichte werkzaamheden en ingekochte / ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door opdrachtgever te worden betaald en art. E. en art. G. zijn onverkort van kracht. 
4. Indien opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de opdrachtbevestiging heeft gehandeld conform art. B.3. wordt art. B.2. geacht van toepassing te zijn.
5. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst.
6. Afwijkingen van en aanvullingen op de voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen.
7. Indien enige bepaling van de voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen een geldige bepaling in de plaats conform art. B.6.

C. Offerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging
1. Een offerte van Achterhoek Catering is vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij Achterhoek Catering anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd.
2. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Achterhoek Catering en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Achterhoek Catering onmogelijk wordt. Achterhoek Catering is dan niet schadeplichtig.
3. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, tenzij Achterhoek Catering onmiddellijk schriftelijk de overeenkomst betwist.
4. Als Achterhoek Catering opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
5. Eventuele aantekeningen en reacties van opdrachtgever op de offerte van Achterhoek Catering maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Achterhoek Catering die alsnog schriftelijk bevestigt.
6. Achterhoek Catering bepaalt de wijze van uitvoering van de overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden. De kosten van deze derden zullen aan opdrachtgever worden doorberekend. Achterhoek Catering zal hierover vooraf overleg plegen.


D. Identiteit
1. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Achterhoek Catering een kopie van een geldige legitimatie van de tekeningsbevoegde persoon en een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Achterhoek Catering verstrekken.
2. In geval van onduidelijkheden/onjuistheden over de handtekening of de bevoegdheid van de persoon die de opdracht heeft verstrekt en/of ondertekend namens opdrachtgever zijn opdrachtgever, de contactpersoon, de ondertekenaar en de tekeningsbevoegde persoon in persoon en hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de overeenkomst.
 
E. Prijs/waarborg/betaling/rente/incassokosten
1. De prijzen van Achterhoek Catering zijn in Euro’s en exclusief. BTW en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.
2. Achterhoek Catering offreert op basis van voorcalculatie van de prijs van de opdracht.
3. Indien de overeenkomst uit meerdere deelopdrachten bestaat, kan Achterhoek Catering per deelopdracht of een gemiddelde prijs per vaste periode factureren.
4. Achterhoek Catering kan vóór de uitvoering van de opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.
5. Achterhoek Catering kan opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de opdracht.
6. Opdrachtgever zal een gevraagd voorschot en/of waarborgsom binnen 14 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van de opdracht betalen.
7. Achterhoek Catering zal onmiddellijk na de uitvoering van de opdracht de definitieve prijs van de opdracht factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie (o.a. drank en de artikelen E., F. en G.). Het betaalde voorschot zal worden verrekend.
8. Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen 14 werkdagen na de factuurdatum betalen, tenzij anders overeengekomen. De betaalde waarborgsom zal in de eindfactuur worden verrekend.
9. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Achterhoek Catering de uitvoering van de opdracht opschorten of de overeenkomst te ontbinden.
10. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1% rente per (gedeelte van een) maand aan Achterhoek Catering verschuldigd. Indien opdrachtgever een bedrijf is, is zij tevens 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 150,=. aan Achterhoek Catering verschuldigd. Indien opdrachtgever een particulier is, worden de incassokosten berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
11. Betalingen van opdrachtgever worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van Achterhoek Catering.

F. Verplichtingen Opdrachtgever
1. Door Achterhoek Catering aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, stoelen, tafels en muziekinstallatie blijven eigendom van Achterhoek Catering en worden na de opdracht aan haar geretourneerd. Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren.
2. Opdrachtgever zal schade aan door Achterhoek Catering ter beschikking gestelde zaken vergoeden. Achterhoek Catering zal deze schade apart op de eindfactuur in rekening brengen.
3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts, etc.

4. Opdrachtgever is in verband met de voedselveiligheid gehouden om het door Achterhoek Catering geleverde voedsel uitsluitend te gebruiken op de dag van levering.


G. Wijzigingen/annulering Overeenkomst
1. Indien opdrachtgever de overeenkomst na de opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Achterhoek Catering zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig.
2. Indien de wijziging een beperking van de overeenkomst inhoudt of als Achterhoek Catering de uitvoering van de opdracht opschort of de overeenkomst opzegt conform art. E.9 of art. J.1, zal opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde opdracht plus alle inkoopkosten aan Achterhoek Catering vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:
a. meer dan 7 dagen voor de beoogde datum van de opdracht: 85%;
b. meer dan 14 dagen voor de beoogde datum van opdracht: 60%;
c. meer dan 1 maand voor de beoogde datum van de opdracht: 35%.
Dit bedrag wordt met opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.
3. Indien de wijziging een uitbreiding van de overeenkomst inhoudt kan Achterhoek Catering de voorschotfactuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van de opdracht.
4. Indien er bij de uitvoering van de opdracht meer gasten verschijnen dan vooraf gecalculeerd, kan Achterhoek Catering per extra gast een extra prijs aan opdrachtgever factureren in de eindfactuur.


H. Klachten
1. Opdrachtgever zal de uitvoering van de opdracht constant controleren.
2. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan Achterhoek Catering melden.
3. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Achterhoek Catering melden.
4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Achterhoek Catering melden.
5. Achterhoek Catering zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met opdrachtgever oplossen.
6. Een klacht van opdrachtgever geeft geen recht om de overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
7. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/ restitutie. Dit geldt ook indien Achterhoek Catering niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.


I. Aansprakelijkheid/overmacht
1. Achterhoek Catering is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de overeenkomst wegens te late betaling door opdrachtgever.
2. Achterhoek Catering is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden (zoals het niet naleven door opdrachtgever van de in art. F. genoemde verplichtingen) voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
3. Achterhoek Catering is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Achterhoek Catering.
4. Achterhoek Catering is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.

5. Achterhoek Catering is niet aansprakelijk voor eventuele producten die achterblijven bij opdrachtgever en/of die na einde van de opdracht/evenement door opdrachtgever en/of derden worden gebruikt/verbruikt. Het risico van producten die over zijn na einde van de opdracht/evenement gaat onmiddellijk na einde opdracht/evenement over op opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Achterhoek Catering van iedere aanspraak door opdrachtgever en/of derden.   
6. opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Achterhoek Catering voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.
7. Elke aansprakelijkheid van Achterhoek Catering is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van Achterhoek Catering vergoedt.
8. Achterhoek Catering is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de overeenkomst kan voldoen. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.


J. Einde Overeenkomst/Ontbinding
1. Indien de overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is.

2. Indien de Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, dan kan deze schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

3. Ingeval de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst (zoals handelen in strijd met art. E. of art. F.), is Achterhoek Catering bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook gehouden te zijn.

4. Opdrachtgever zal gehouden zijn om Achterhoek Catering de door deze tot het tijdstip van ontbinding gemaakte kosten te vergoeden, alsmede Achterhoek Catering schadeloos te stellen voor de door Achterhoek Catering geleden en nog te lijden schade ten gevolge van deze ontbinding.


K. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »